Podmínky a pravidla pro registrované zákazníky

1. Základní pojmy

1.1 Registrovaný zákazník

Dospělá fyzická osoba nebo subjekt, který se zaregistroval do systému EC COSMETICS, poté může využít slev a benefitů, které nabízí registrovaným zákazníkům společnost EC COSMETICS.

1.2 Zákazník

Osoba, která nakupuje produkty společnosti EC za katalogové ceny.

1.3 Rozhodné období 

Jeden kalendářní měsíc v roce, kdy po odečtení obratů jsou provize počítány v souladu s příslušným Kompenzačním plánem.

 1.4 Uživatelský panel

Místo na webových stránkách, které má člen k dispozici, prostřednictvím něhož dobrovolně zadává své údaje. Sdílená data jsou chráněna před jinými uživateli, správce je však může použít za podmínek uvedených v Pravidlech.

1.5 Webové stránky

Webové stránky k dispozici na www.ec-cosmetics.com, spravované společností EC.

1.6 Systém přímého prodeje

Nabízí zboží a služby přímo spotřebitelům, kteří používají individuální kontakty, kromě maloobchodních prodejen a zahrnující osobní prezentace produktu.

1.7 Uživatel

Osoba, která může, ale nemusí žádat o registraci stejně jako jakákoli jiná osoba, která používá webovou stránku.

1.8 Bodová hodnota   

1 bod = 1 EUR (více v Kompenzačním plánu)

1.9 Aktivní distributor

Člen, který zakoupil produkty společnosti EC v současném rozhodném období s bodovou hodnotou nejméně 20 bodů; více v Kompenzačním plánu.

2. Úvod

2.1 Společnost EC COSMETICS distribuuje produkty určené pro osobní potřeby Distributorů nebo registrované zákazníky nebo pro další prodej uskutečněný těmito členy. Více v kompenzačním plánu.

2.2 EC COSMETICS nezaručuje Distributorům ani registrovaným zákazníkům žádné příjmy, zisky nebo úspěchy a není povinen hradit žádné náklady spojené s obchodními aktivitami vykonávanými těmito členy ani nenese odpovědnost za výdaje vynaložené těmito členy-náklady, stravu, ubytování nebo administrativní náklady apod.

 2.3 Registrovaní zákazníci

  1. Získávají právo na nákup produktů společnosti EC COSMETICS za zvýhodněné ceny
  2. Nejsou zástupci, zaměstnanci nebo představitelé EC COSMETICS a nejsou oprávněni učinit jiná prohlášení jménem výše uvedených subjektů ani nést žádné závazky jejich jménem,
  3. Nejsou oprávněni používat jména, ochranné známky nebo jiná označení chráněná zákonem a společností EC COSMETICS bez předchozího písemného souhlasu společnosti EC COSMETICS pro jejich použití v určitém místě a čase a v určeném oboru použití.
  4. Jsou nezávislí; nicméně jednají na základě těchto Podmínek a platných právních předpisů.

 3. Osobní údaje

3.1 Při používání webových stránek může být uživatel požádán o poskytnutí některých svých osobních údajů, za účelem registrace, a to vyplněním formuláře. Jedná se o křestní jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, adresa / adresa doručení, PSČ…  Použijí se pouze data, která jsou pro provoz webových stránek nezbytná pro řádné plnění dohody se společností EC COSMETICS. Neposkytnutí požadovaných údajů zabrání provedení registrace a uživatel může nakupovat, ovšem bez cenového zvýhodnění. Správce osobních údajů je společnost EC COSMETICS.

3.2. Osoby, uvedené v odstavci 1.1 udělují společnosti EC Cosmetics  v rámci integrace se společností GREENWAY souhlas s uveřejněním osobních údajů na webovém rozhraní GREENWAY (greenwaystart.com/rus, new.mygreenway.com).  Společnost EC cosmetics  může osobní údaje svého zaregistrovaného člena předat společnosti GREENWAY, která je odpovědná za přijaté osobní údaje v souladu se Zásadami o ochraně a zpracováním  osobních údajů. Kupujícímu je automaticky vytvořen osobní účet na portálu GREENWAY. V případě nesouhlasu s ustanoveními tohoto odstavce osoby uvedené v bodě 1.1. těchto Pavedel je potřeba podat písemný nesouhlas.

3.3 V souvisloti s integrací společnosti EC Cosmetics se společností GREENWAY udělují osoby   uvedené v odstavci 1.1 těchto Pravidel společnosti EC Cosmetics souhlas se zpracováním osobních údajů ve vnitřním systému webového rozhraní společnosti   GREENWAY, kterou vlastní společnost MYGREEN MARKET s.r.o. (greenwaystart.com, new.mygreenway.com).  Odpovědnost za zpracování osobních údajů v souladu s Prohlášení o Ochraně a zpracování osobních údajů nese společnost MYGREEN MARKET, s.r.o. Kupujícímu je automaticky vytvořen osobní účet na platformě GREENWAY. V případě nesouhlasu s ustanoveními tohoto článku musí osoby uvedené v bodě 1.1. těchto Pravidel písemně informovat společnost EC Cosmetics o zákazu předávání osobních údajů společnosti MYGREEN MARKET, s.r.o.

3.4 Veřejně dostupné osobní údaje

Osobní údaje poskytované při odesílání názorů, komentářů, odpovědí na fóra a informace umístěné na subdoménách, které jsou součástí EC COSMETICS, jsou k dispozici všem subjektům, které navštěvují weby. Společnost EC COSMETICS informuje, že prakticky není možné chránit uživatele před fyzickými nebo právnickými osobami, které mohou tyto údaje používat, a proto se na ně nevztahují.

4. Objednávky produktů

Registrovaný i neregistrovaný zákazník může zakoupit výrobky EC COSMETICS zadáním objednávky a uzavřením kupní smlouvy v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami. V případě plateb prostřednictvím elektronického bankovnictví odpovídá banka za údaje poskytnuté ve svých formulářích. Formuláře platební služby jsou umístěny na serveru banky a jsou zašifrovány.

5. Zabezpečení

Všechny formuláře, zejména registrace zákazníka a objednávky, které vyžadují úplné osobní údaje člena, jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu.

6. Zasílání Informačních mailů

6.1 Společnost EC COSMETICS si vyhrazuje právo zasílat informační zprávy osobám, jejichž kontaktní údaje má a které stávající podmínky přijaly. Tyto maily jsou informace přímo odkazující na webové stránky, služby a produkty Klubu (např. změny), nekomerční dopisy (např. pozdravy atd.) a obchodní informace. Obchodní informace jsou filtrovány tak, aby uživatel neobdržel informace, které by pro ně nebyly zajímavé nebo byly nebezpečné. Registrovaný zákazník má možnost nesouhlasit s přijetím výše uvedených zpráv tím, že po přihlášení do panelu členů označí příslušné pole týkající se zvolené formy komunikace.

6.2 Subjekty, které rozesílají tyto informační maily, nemají přístup ke kontaktním údajům osob v seznamech adresářů EC COSMETICS.

7. Soubory cookies

Některé části webových stránek EC COSMETICS, mohou používat soubory cookies, tj. malé textové soubory odesílané uživateli internetu, které zjednodušují prohlížení stránek. Soubory cookies nejsou škodlivé pro počítač, uživatele nebo jeho data. Podmínkou fungování cookies je jejich přijetí uživatelem, který kliknutím dává souhlas k jejich použití.

8. Společnost EC COSMETICS ujišťuje Registrované zákazníky, že distribuované produkty odpovídají oficiálním specifikacím produktu. V případě nároků vyplývajících ze záruky za vady výrobku v záruční době a jeho uznání od výrobce jako oprávněné, EC COSMETICS okamžitě zamění za produkty bez závad. V případě reklamací podaných po uplynutí záruční doby uvedené na výrobku, není možné reklamaci uznat.

9. Registrace zákazníka EC COSMETICS

9.1 Registrace do EC COSMETICS se uskuteční na základě vyplněného a odeslaného formuláře na webových stránkách společnosti EC COSMETICS  www.ec-cosmetics.com 

9.2 Aby proběhla registrace úspěšně, musí žadatel přečíst a přijmout VŠEOBECNÉ PODMÍNKY zaškrtnutím příslušné kolonky. Rovněž je nutné poskytnout osobní údaje označené jako povinné ve formuláři a žadatel musí vyjádřit souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých při podání žádosti a stisknout tlačítko " Registrovat ". Poskytování osobních údajů označených jako povinné je dobrovolné, ale nezbytné pro podání žádosti.

9.3 Od 1.11. 2020 se může každý nový zákazník registrovat zdarma bez nutnosti nákupu registračního balíčku.   Po registraci nyní nový zákazník může nakupovat produkty EC COSMETICS za distributorské, tedy nižší ceny. Podmínkou bezplatné registrace je pouze objednávka v minimální hodnotě 10 bodů (např. 1 parfém) do 30 dnů od registrace.

9.4 Zaregistrovat se může každá dospělá fyzická osoba nebo podnikatel, který vykonává podnikatelskou činnost.

9.5 Registrovaný zákazník je povinen neprodleně písemně informovat společnost EC COSMETICS o změnách svých osobních údajů nebo údajů o své firmě nebo společnosti

9.6 Registrace bude aktivní po dobu 1 roku, podmínkou je nákup zboží za 10 bodů (např. 1 parfém)

10.Oznámení, reklamní materiály

10.1 Registrovaný zákazník EC COSMETICS může používat pouze oficiální publikace, letáky, brožury, knihy a bannery a pouze oficiální webové stránky společnosti EC COSMETICS zpřístupněné členům Klubu. Takové publikace nemohou být změněny a nemohou být použity pro účely, které jsou v rozporu s jejich účelem. Více v etickém kodexu

10.2 Veškerá korespondence týkající se členství, včetně odstoupení od smlouvy a stížností v Klubu EC COSMETICS, by měla být směrována na e-mailovou adresu EC COSMETICS: info@ec-cosmetics.com

10.3 Každý uživatel-žadatel o registraci zodpovídá za přečtení Pravidel EC COSMETICS předem než se registruje do EC COSMETICS, tj. před zasláním vyplněného formuláře s údaji na webové stránce.

10.4 Registrovaný zákazník EC COSMETICS souhlasí s tím, že společnost EC COSMETICS uchová  a zpracuje jeho osobní údaje pro účely podnikání v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

10.5 Společnost EC COSMETICS si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto PODMÍNKY. Případné změny budou platné po jejich zveřejnění v individuálním panelu člena Klubu na webové stránce   www.ec-cosmetics.com 

10.6 Záležitosti, které nespadají do Podmínek EC COSMETICS, Všeobecných obchodních podmínek a se budou řešit dle občanského zákoníku a dalších právních předpisů platných pro společnosti EC COSMETICS.

10.7 Případné spory a nároky mezi stranami budou řešeny příslušnými soudy ČR.

10.8 Tyto Registrační podmínky představují smlouvu mezi společností EC COSMETICS a registrovaným zákazníkem EC COSMETICS

 

Potresti essere interessato